ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ

  • site-dynamic-balancing,-turbochargers,-turbocharger-services

 

Η περιστροφή ενός σώματος δημιουργεί φυγόκεντρες δυνάμεις σε κάθε στοιχείο της μάζας του. Οι δυνάμεις που ασκούνται είναι ακτινικές και κάθετες στον άξονα περιστροφής. Αν η κατανομή της μάζας του σώματος είναι συμμετρική γύρω από τον άξονα περιστροφής, τότε η συνισταμένη των φυγόκεντρων δυνάμεων των στοιχειωδών μαζών μηδενίζεται όμως, εξαιτίας, κυρίως, επισκευαστικών ατελειών, υπάρχει κάποια μικρή ασυμμετρία στην κατανομή μάζας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αζυγοσταθμία των περιστρεφόμενων σωμάτων.

Λόγω του φαινομένου αυτού, προκαλούνται κραδασμοί που κοπώνουν το ρότορα και τις εδράσεις, μειώνοντας το προσδόκιμο λειτουργίας των ζωτικών στοιχείων της μηχανής, ρίχνοντας παράλληλα την απόδοσή της και αυξάνοντας το θόρυβό της. Μακροπρόθεσμα, οι κραδασμοί αυτοί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες.

Οι διάφοροι τύποι αζυγοσταθμίας είναι:
• Στατική αζυγοσταθμία
• Aζυγοσταθμία Ζεύγους
• Hμι-Στατική Aζυγοσταθμία
• Δυναμική Aζυγοσταθμία

H αζυγοσταθμία διορθώνεται μόνο με τη διαδικασία της ζυγοστάθμισης. Αυτό σημαίνει ότι, πριν την εκκίνηση της διαδικασίας της ζυγοστάθμισης, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η αζυγοσταθμία οφείλεται στο υψηλό πλάτος ταλαντώσεων και όχι σε άλλα προβλήματα, όπως π.χ. κακή ευθυγράμμιση, έκκεντρος ρότορας, κυρτός άξονας, συντονισμός, μηχανική χαλάρωση κ.λπ. Αυτό επιτυγχάνεται, αποτελεσματικά, με την Ανάλυση Αρμονικών Κραδασμών με ταυτόχρονη λήψη Φάσης της πρώτης αρμονικής, η οποία πραγματοποιείται στις συνθήκες λειτουργίας της μηχανής, επί τόπου. Δυναμική και στατική ζυγοστάθμιση των rotor shafts με μηχανήματα δυναμικής ζυγοστάθμισης υψηλής ακριβείας και τελευταίας τεχνολογίας (Schenck Balancing Machines) από 0,5kg μέχρι 3.000kg.

Η TURBOMED S.A., έχοντας 3 μηχανήματα δυναμικής ζυγοστάθμισης υψηλής ακριβείας και τελευταίας τεχνολογίας, δυναμικότητας από 0,5kg μέχρι 3.000kg, επιτυγχάνει παραμένουσα αζυγοσταθμία καλύτερη από αυτή του προτύπου. Παράλληλα, η εργασία της δυναμικής ζυγοστάθμισης συνοδεύεται από έκδοση πιστοποιητικών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1940.

No Comments Yet.

Leave a comment