ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ RETROFIT

Mόλις ο πελάτης εκδηλώσει ενδιαφέρον για Turbocharger retrofit, το τεχνικό μας τμήμα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα, προκειμένου να προτείνει τον πλέον κατάλληλο και ασφαλή τύπο στοροβιλοϋπερπληρωτή (T/C):

  • Kαθορισμός των αναγκών της μηχανής (πίεση υπερπλήρωσης, παροχή αέρα κ.τ.λ.).
  • Προσομοίωση διαφόρων υποψήφιων τύπων στροβιλοϋπερπληρωτών (Τ/C), που καλύπτουν τις ανάγκες της μηχανής και ανταποκρίνονται σε πιθανούς περιορισμούς (engine’s layout, cost κτλ) που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν.
  • Πιθανοί συνδυασμοί T/C και μηχανής μελετώνται προτού επιλεγεί το πλέον κατάλληλο T/C.
  • Γίνονται οι απαραίτητες βελτιώσεις στο επιλεγμένο T/C, με επιλογή του βέλτιστου spec (selection of the optimum spec).
  • Προσομοίωση πιθανών τροποποιήσεων στη σύνδεση Τ/C και μηχανής, με σκοπό να βελτιστοποιηθεί η αεροδυναμική συμπεριφορά της μηχανής.

retrofit-chrt1

Comments are closed.